Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005.

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

De meetbrieven zijn ook te bereiken via deze website van het Watersportverbond onder “Nationale klassen”.

Wedstrijdagenda

Helaas geen VA wedstrijden in 2020, wel plannen Winteractiviteit ter overbrugging

13 augustus, 2020

Beste VA-liefhebbers,

Het bestuur is zoals jullie lazen in de Nieuwsbrief van juni op de achtergrond bezig gegaan met de organisatie van VA Evenement en Hylper Hurdsilerij.
Uit de inventarisatie bleken er in eerste instantie bijna 10 schepen interesse te hebben, maar ….
Daar waar eenieder in juni had gehoopt dat het virus in de zomer af zou nemen en beter onder controle zou komen, bewijst de werkelijkheid het tegendeel.
Hierom heeft het bestuur van de week zich de vraag gesteld of en onder welke condities gezeild kan gaan worden. Wij hebben in een eerdere mededeling al aangegeven dat wanneer het doorgang kon vinden, dit in een zeer sobere vorm zal worden georganiseerd.
De volgende argumenten lagen ter tafel:
– het met teams wedstrijdzeilen zelf is goedgekeurd
– verscheidene eigenaren hebben aangegeven dat zij én de crew worstelen met hoe aan boord ‘veilig’ te borrelen, eten en slapen
– de gemeentes Hindeloopen en Enkhuizen hebben aangegeven streng te handhaven op de kades, dus dat zelfs een palaver met 1 vertegenwoordiger per schip onmogelijk werd … laat staan de altijd gezellige borrel
– het bestuur van de VB’s na nadere interne raadpleging aangaf dat de eerdere 10 schepen toch geen interesse meer hadden om aan te sluiten bij eventuele wedstrijden van onze VA klasse
– we willen voorkomen als VA klasse aanstoot te geven als we, met de weer oplopende besmettings aantallen, als een van de enigen toch samen als groep in een haven liggen.
In het definitieve besluit dat wij als bestuur genomen hebben, prevaleert de gezondheid van de deelnemers en het risico van het verspreiden van het Corona virus boven alles.
Alles optellend, hoe spijtig ook, leidt dit voortschijdend inzicht tot de conclusie om de wedstrijden GEEN doorgang te laten vinden.
Daarnaast zijn we als Bestuur voornemens (COVID ontwikkelingen en regelgeving respecterend) in de winterperiode onze ALV met een leuke binnenactiviteit uit te breiden. Dit voor voor de onderlinge binding van eigenaren én zoveel als mogelijk bemanningsleden als overbrugging naar het eerste startschot in een nieuw zeilseizoen 2021.
Wij hopen op jullie begrip!
Blijf gezond!
Tot ziens op de winteractiviteit, of ergens komende tijd op een van de mooie Hollandse wateren.
Namens het Bestuur VA Klassenorganisatie,
Rien van der Post, secretaris

Nieuwsbrief juli 2020: 2 zeilweekenden in september gepland

19 juli, 2020

In deze Nieuwsbrief (die ook per mail verzonden is naar de leden) zo vlak voor de vakantie een viertal onderwerpen:

– Wedstrijdweekenden 12,13 en 26,27 september

– Wedstrijdlicenties

– Financiën

– TVF romptypes

Wij hopen dat er een groot aken veld in september voor de sportieve strijd op het water zal zijn en we een gezellig ‘Corona-proof’ walprogramma kunnen verzorgen. Om de vreugde te vergroten zullen ook een tiental VB’s beide weekenden aansluiten.

Graag een MAIL naar rien@vanderpost.net of je voornemens bent om wel/niet deel te nemen aan de zeilweekenden (hieronder in eerste nieuwsitem meer info & data):

– Naam schip: … 

– VA Klasse Evenement (Ja/Nee): …

– Hylper Hirdsilery (Ja/Nee): …

– Toelichting: …

Namens het voltallige bestuur wens ik iedereen een heerlijke vakantie (lekker droogvallen op het Wad?),

Rien van der Post, secretaris VA Klassenorganisatie

 

WEDSTRIJDEN 2020

2020 zal de boeken in gaan als een tussenjaar, aangezien we slechts een tweetal zeilweekenden zullen kunnen organiseren, nml.:

– VA Klasse Evenement op 12, 13 september, vanuit Enkhuizen (dus niet 11,12 zoals per abuis in Save-the-date stond)

– Hylper Hurdsilery op 26, 27 september, vanuit Hindeloopen

Hoewel het dus slechts twee wedstrijden zullen zijn, gaan we ze extra gezellig maken en hopen we op een grote opkomst. Hoe meer aken, hoe meer vreugd …

Doelstelling is om naast de vaste groep wedstrijdaken nu ook de aken die andere jaren aan de ‘Vastgoed Regatta’ deelnamen nu ook aan de start te krijgen bij VA Evenement & Hylper Hurdsilerij.

Daarnaast is er contact geweest met het bestuur van ‘Rond- & Platbodem’ en zij verwachten met een tiental schepen te komen naar beide weekenden.

We zullen daartoe deze weekenden als ‘Club- en Trainingsweekenden’ organiseren, met als doel om zoveel mogelijke aken te laten meevaren tegen zo laag mogelijke kosten. Het plan is om zelf met vrijwilligers het startschip (De Grada is weer beschikbaar, waarvoor dank) en de boeienboten te bemannen. Aangezien er een aantal aken dit jaar niet de loods uit zijn gegaan is het idee ontstaan om deze bemanningsleden in contact te brengen met eigenaren van aken die wel mee willen varen, maar zelf bemanning tekort komen.

Eind augustus zullen we meer communiceren over de precieze invulling, maar we willen graag inzicht krijgen in de te verwachten opkomst. Graag een mail of je voornemens bent om wel/niet deel te nemen aan de zeilweekenden … zie hierboven voor mailadres en gevraagde informatie.

 

WEDSTRIJDLICENTIES.
In onze laatste ALV heeft het Bestuur een toelichting gegeven omtrent de door het Watersportverbond voorgestelde wijzigingen in de kosten van wedstrijd- en bemanningslicenties. Over de voortgang hiervan hebben wij u de afgelopen periode in een aantal nieuwsbrieven geïnformeerd.

Onder meer met een aantal andere Klassenorganisaties hebben wij hier tegen geprotesteerd en dat heeft ertoe geresulteerd dat het Watersportverbond in haar meest recente ALV heeft besloten dat voor 2020 bemanningen, in plaats van de jaarlicentie ten bedrage van € 41,40, een maandlicentie kunnen aanvragen ten bedrage van € 5,00 per maand. Voorts is in die vergadering besloten dat er voor 2021 naar een nieuwe opzet wordt gekeken.

Inmiddels is een delegatie van het Watersportverbond aan het inventariseren wat er omtrent dit onderwerp leeft bij de diverse Klassenorganisaties. Ook bij ons zijn ze geweest en wij hebben wederom onze bezwaren kunnen uiten en bespreken. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van deze discussie.

Nu is het Bestuur van plan om in september op de inmiddels aan u gecommuniceerde weekenden binnen de Covid 19 structuur wedstrijden te organiseren. Om diverse regels nog een beetje te omzeilen gaan we deze wedstrijden organiseren als “Club- en Trainingswedstrijden”. Dat geeft zeker twee voordelen, we hoeven geen vergunning aan te vragen en we varen niet onder auspiciën van het Watersportverbond. Dus wedstrijd – en bemanningslicenties zijn niet verplicht. Uiteraard zijn wij wel genoodzaakt om Bemanningslijsten van de deelnemende schepen te ontvangen.

 

FINANCIEN

Door de Corona lockdown is onze normale structuur van ALV’s verstoord, waardoor verantwoording en besluitvorming over de financiële zaken nu per mail gedaan wordt. Willem licht in de bijlage (is een apart verzonden mail) de volgende zaken toe:

– cijfers 2019

– aangepaste Corona begroting 2020

De voorgestelde verhoging van de contributie stellen we voor 2020 uit en brengen we voor 2021 ter besluitvorming in de eerstkomende ALV.

 

TVF en MEETBRIEVEN

Alle meetbrieven staan, indien voldaan aan de verplichtingen van het Watersportverbond, weer online op de webpagina van het verbond. De officiële locatie van de geldige meetbrieven is te vinden onze deze link. Op de pagina van de VA klasse staat een link die direct naar de meetbrieven verwijst.

De CFD resultaten van de VA48 en VA180 zijn door het watersportverbond verwerkt en toegevoegd aan de TVF. Hiermee zijn er nu 12 verschillende type categorieën in de vloot. Met de nieuwe, eigen, categorie zakt de TVF van de VA180 in 3 van de 4 gevallen. De Groote beer was tot op heden ingedeeld in de groep met de Kaatje, Wadwaai en Rozemarijn. Met de uitgevoerde CFD analyse heeft de VA 48 een eigen categorie gekregen. De nieuwe categorie resulteerde in een extreme verlaging van de TVF van de Groote beer in alle 4 de TVF’s (algemeen, licht, midden, zwaar). In sommige gevallen 500 punten waarmee de TVF uit zou komen op 1,10. Hiermee is competitief wedstrijdzeilen uitgesloten.

De oorzaak van de grote afwijking is onbekend. Een controle van Numeca op de analyse heeft niets opgeleverd. Er is meer data (3D scans en CFD analyses) nodig om te begrijpen waar de afwijking in het proces op treedt. Er is een onderzoek gestart bij Hoek Design. De categorie waaronder de VA 48 valt blijft voor onbeperkte tijd ongewijzigd en kan daarmee competitief blijven varen totdat er meer informatie bekend is.

De meetbrief van de VA 48, de VA 180 en alle andere zijn te vinden op http://va-klassenorganisatie.nl/ onder “Geldige meetbrieven”..

 

Verslag ALV 16 december & aandragen scheepsnamen voor CFD analyse

19 december, 2019

Van alle aanwezigen eigenaren en bemanningsleden kregen we te horen dat het een perfecte ALV is geweest: fantastische entourage aan boord van SS Succes, heerlijk en gezellige maaltijd en daarna een vruchtbare vergadering.
Hieronder vind je de notulen, met daarin de o.a. de volgende zaken:
  • punt 4: uitslag van de Jaarprijs 2019: Team Erik Hermans met de De Jager (ZA1) is voor de 10e keer winnaar, proficiat!
  • punt 5: Wedstrijdkalender 2020, met rond het VA Evenement de viering van ons 15 jarig jubileum
  • punt 7.1:processtappen voor Type Factor aanpassing/controle aanwijzing voor 2020 (zie ook actie hieronder)
ACTIE: Iedere eigenaar is uitgenodigd om voor 31 december via een mail naar rien@vanderpost.net aan te geven welk schip hij/zij aandraagt voor deze volledig CFD analyse, zodat voor dit schip een nieuwe categorie gevormd wordt. 
Het liefst met argumentatie. Dit kan je eigen schip zijn, of een andere aak. Het bestuur zal op basis van deze input de aanwijzing vaststellen en communiceren tijdens de voorjaar ALV.
Namens het bestuur wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020 !!
Met vriendelijke groet,
Rien van der Post (secretaris VA Klasse)

Contouren Bemanningslidmaatschap gebaseerd op uitslag enquête

22 maart, 2019

Beste Lemsteraak-zeiler,

De VA-Klassenorganisatie is gestart als een vereniging voor de eigenaren en wil nu ook een verbindende rol gaan spelen voor de honderden bemanningsleden. Hiertoe zal naast het organiseren van de wedstrijden met gezellige borrels en diners (Klassen Evenement, Nederlands Kampioenschap & Hylper) andere activiteiten opgepakt kunnen worden.

Via de door 105 mensen ingevulde enquête heeft het bestuur een beeld gekregen van de behoefte in deze gevarieerde groep Aak-zeilers. In de ALV van 20 maart is de uitslag gepresenteerd (link: VA Bemanningsleden enquete uitslag 20190320 RvdP) en zijn de volgende contouren voor het lidmaatschap met enthousiasme ontvangen:

• Contributie €25 per jaar (ongewijzigd, maar nu inhoud geven)
• 2 activiteiten inclusief (naast de open borrels in wedstrijdweekend):
– Lezing/Training tijdens driedaagse ONK zeilweekend
– Midwinterborrel met Lezing/Training op ‘scheepse’ locatie (eventueel koppelen aan ALV)
• Opname in mailinglist voor email nieuwsbrief
• Inkoopvoordelen voor: Zeilkleding, Zwemvesten, …
• Excursies (tegen extra betaling) naar: Scheepswerf, HISWA, …
• Spreekrecht op ALV’s (stemrecht blijft voorbehouden aan eigenaren)

Tevens gaan we ons ledenadministratie systeem verder stroomlijnen om het inschrijven als lid en het opgeven voor deelname aan activiteiten eenvoudig te maken.

Zodra deze zaken op orde zijn ontvangen jullie een uitnodigingsmail om je (via de site) in te schrijven als lid.

Namens de VA-Klassenorganisatie,

Rien van der Post, secretaris