Lemsteraken V/VA Klassenorganisatie

Secretariaat

Chr. Gongriep

Scherm 16,

1531 ML Wormer

va-klassenorganisatie.nl

 

11 april 2008

Nieuwsbrief

 

 

 

 

Deze extra nieuwsbrief is bedoeld om achtergrond informatie te geven over de wijziging van de klassenvoorschriften. Het concept d.d. 11 april 2008 van de nieuwe KV kunt u vinden op de website va-klassenorganisatie.nl

 

Achtergrond van de wijziging

De Criteriumcommissie van SSRP heeft vorig jaar de maximale lengte GBL van de gaffels verhoogd van 44% naar 48% van de GOL lengte. Helaas is dit zonder overleg met het Watersportverbond en de klassenorganisatie gebeurd, want deze verruiming van de gaffellengte heeft grote gevolgen voor een juiste TVF berekening. De huidige meetwijze houdt onvoldoende rekening met het voordeel dat kan worden behaald door de 48% GOL lengte, zijnde de maximale gaffellengte GBL, sterk gepiekt te voeren. De scheepsbouwarchitecten Dr. Ir. P. Van Oossanen en Ir. M. van Schaik hebben berekend dat dit voordeel substantieel is en kan oplopen tot 10% van het gecorr. zeiloppervlak PG. Het voordeel is onevenredig groot en vereist een aanpassing van de TVF berekening. De wijziging behelst een wijziging van de berekening van het zeiloppervlak, rekeninghoudend met de aspectverhouding.

Tevens is het noodzakelijk gebleken om nieuwe bepalingen op te nemen ten aanzien van de vorm van het grootzeil omdat oneigenlijke constructies werden toegepast met het oog op TVF verbetering.

Bijzondere versnelde procedure

De klassenorganisatie heeft in overleg met het Watersport besloten tot een versnelde procedure omdat de onevenwichtigheid in de huidige voorschriften erg groot is en omdat het wenselijk is om de wijzigingen voor het begin van het zeilseizoen in te voeren.

Wij realiseren ons dat een versnelde procedure bezwaren heeft immers er is geen normaal overleg geweest op een ledenvergadering. Om toch zo zorgvuldig mogelijk te zijn heeft de technische commissie van de klasse de mening gevraagd van bureau Hoek Design omdat veel lemsteraken van de tekentafels van dit bureau komen. Dit verzoek had het karakter van het vragen om een “second opinion” of “fairness opinion”. De formules die Van Oossanen en Van Schaik hadden ontworpen zijn dus met bureau Hoek design besproken.

Dit overleg, dat overigens door het bestuur zeer gewaardeerd is, heeft tot enkele aanvullingen geleid die ook de instemming hebben van Van Oossanen en Van Schaik.

De belangrijkste opmerkingen hadden betrekking op het zo veel mogelijk willen handhaven van de bestaande zeilplannen. De nieuwe formules zouden tot andere optimalisaties kunnen leiden en dat zou betekenen dat men op den duur genoodzaakt zou kunnen worden om een nieuw geoptimaliseerd tuig aan te schaffen. De formule is in geringe mate aangepast en wel zo dat het huidige gangbare type zeilplannen ook met de nieuwe TVF berekening nog jaren mee kunnen.

Verder hebben de experts nog een paar beperkingen in de maten van het grootzeil aangebracht om mogelijke uitwassen in de toekomst te vermijden. Het gaat hierbij om minima en maxima te stellen aan de gaffelhoek. Ook is een beperking van de breedte van de foktophoek opgenomen.

De voorgestelde wijzigingen

De CONCEPT klassenvoorschriften d.d. 11 april 2008 zijn gepubliceerd op de website. De veranderingen zijn rood gemerkt..

1.    Aanvullingen op artikel 5.3.2.

a."De lijkenmaten moet gezamenlijk een aaneengesloten viervlak vormen. De ogen, ter plaatsen van het snijpunt achterlijk/bovenlijk en ter plaatsen van het snijpunt voorlijk/bovenlijk, moeten direct aan de gaffel bevestigd zijn." verder

"  Het voorlijk van het grootzeil moet recht uitgevoerd worden.  Het achterlijk van het grootzeil moet recht of hol uitgevoerd worden"

b.    "De hoek tussen GBL en GVL moet minimaal 120 graden en mag maximaal 150 graden bedragen

c.      De topbreedte TP mag maximaal 2,5% van het onderlijk FOL bedragen. Het gebruik van z.g. topplaten is niet toegestaan.

2.    Wijziging van artkel 5.4.1. en 5.4.2

Het betreft aanpassingen van de formules o.m. betreffende liftcoeffcient en aspectverhouding van voorzeilen en grootzeil. In de bijlage worden de formules nog eens duidelijk weer gegeven.

3.    In artikel 5.3.2. is eveneens een overgangsmaatregel getroffen.

"Grootzeilen gemaakt voor april 2008 waarvan de hoek tussen GBL en GVL niet voldoet mogen gebruikt worden tot 2012, na die datum dienen alle grootzeilen te voldoen".

De voorgesteld wijzingen leiden tot een betere TVF berekening en hebben tot doel het eerlijk wedstrijdvaren te waarborgen.

 

Overeenstemming van de deskundigen

De  heren Van Oossanen en Van Schaik hebben de wijzigingen voorbereid en de formules met behulp van uitkomsten van windtunnelproeven opgesteld. Bureau Hoek Design kan met de voorgestelde wijzigingen van de klassenvoorschriften instemmen.

Indien men een nieuw grootzeil heeft aangeschaft op basis van de maximale gaffellengte GBL op 48% van de GOL lengte, wordt men niet benadeeld, slechts het beoogde voordeel wordt grotendeels gecorrigeerd. (uitspraak: Van Oossanen, Van Schaik en Meulemans (Hoekdesign)

 

Erik Pluimers, voorzitter.